Search

It is up to Us!

By Charles van de Kerkhof (Translations in Swedish and Dutch)

I have been spoiled rotten growing up in an age where everything was possible, with a passion for all things natural and with a family who showed me the natural and cultural beauty of Western Europe and southern & Eastern Africa.


Jag har blivit bortskäm med att få växa upp i en tid där allt var möjligt, med en passion för allt naturligt och med en familj som visade mig den naturliga och kulturella skönheten i Västeuropa, samt södra och östra Afrika.


Ik ben strontverwend opgegroeid in een tijd waarin alles mogelijk was, met een passie voor de natuur en in een familie die me de natuurlijke en culturele schoonheid van West-Europa en Zuid- en Oost-Afrika liet zien.


From the age of six I visited the African continent and fell in love. Since then, I’ve explored – as a tourist, student and employee – the abundance of the nature-based tourism industry in 13 African, 17 European and two Asian countries. My curiosity and inquisitiveness for this sector led me to study tourism on a vocational, bachelor and academic level. Through my travelling and educational path, I have been able to look at the world through different lenses, and have seen with my own eyes how humanity is affecting the world through overpopulation, global warming, deforestation, and the list goes on…


Från sex års ålder besökte jag den afrikanska kontinenten och förälskade mig i den. Sedan dess har jag - som turist, student och anställd - utforskat överflödet av den naturbaserade turistnäringen i 13 afrikanska, 17 europeiska och två asiatiska länder. Min nyfikenhet och frågvishet för denna sektor fick mig att studera turism på yrkes-, kandidatexamen och masternivå. Genom mitt resande och min utbildning har jag kunnat se världen genom olika linser och har med egna ögon sett hur mänskligheten påverkar världen genom överbefolkning, global uppvärmning, avskogning. Listan fortsätter …


Vanaf mijn zesde bezocht ik het Afrikaanse continent en werd ik verliefd. Sindsdien heb ik - als toerist, student en werknemer - de overvloed van de natuur toerisme-industrie beleefd in 13 Afrikaanse, 17 Europese en twee Aziatische landen. Door mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid naar deze sector ben ik toerisme gaan studeren op beroeps-, bachelor- en academisch niveau. Door mijn reizende en educatieve pad heb ik de wereld door verschillende lenzen kunnen bekijken en met mijn eigen ogen gezien hoe de mensheid de wereld beïnvloedt door overbevolking, opwarming van de aarde, ontbossing, en ga zo maar door ...


As a keen birdwatcher and aviculturist, I became passionate about wildlife and ecosystem conservation from a young age. When a decade ago I bumped into this quote by Baba Dioum I realised I took my approach to nature and conservation for granted: “In the end we will conserve only what we love; we will love only what we understand; and we will understand only what we are taught.”


Som en ivrig fågelskådare och fågelodlare blev jag passionerad för djurliv och ekosystembevarande från en ung ålder. När jag för ett decennium sedan stötte på detta citat av Baba Dioum insåg jag att jag tog min inställning till natur och bevarande för givet: “In the end we will conserve only what we love; we will love only what we understand; and we will understand only what we are taught.”


Als fervent vogelaar en aviculturist raakte ik van jongs af aan gepassioneerd door dieren in het wild en het behoud van ecosystemen. Toen ik tien jaar geleden dit citaat van Baba Dioum tegenkwam, realiseerde ik me dat ik mijn benadering van natuur en natuurbehoud als vanzelfsprekend beschouwde: “In the end we will conserve only what we love; we will love only what we understand; and we will understand only what we are taught.”


Spending a lot of time in Africa’s ‘wild’ nature - talking to our guests about their expectations and experiences, about life, wildlife and conservation - I realised that taking care of our planet has nothing to do with Nature herself. Conservation is a human concept. And through my work experience in the African Safari industry, I realised that it is during people’s leisure time that we can have a big impact to make people become aware about, and engage with, nature conservation.


När jag tillbringade mycket tid i Afrikas ”vilda” natur - och pratade med våra gäster om deras förväntningar och upplevelser, om livet, djurlivet och bevarande - insåg jag att, att ta hand om vår planet inte har något att göra med naturen själv. Naturvård är ett mänskligt begrepp. Och genom min arbetslivserfarenhet i den afrikanska safaribranschen insåg jag att det är under människors fritid som vi starkt kan påverka dem, göra dem medvetna om naturvård, och få dem att engagera sig.


Door veel tijd door te brengen in de ‘wilde’ natuur van Afrika - door met onze gasten te praten over hun verwachtingen en ervaringen, over het leven, dieren in het wild en natuurbehoud - realiseerde ik me dat het zorgen voor onze planeet niets met de natuur zelf te maken heeft. Natuurbehoud is een menselijk concept. En door mijn werkervaring in de Afrikaanse Safari-industrie, realiseerde ik me dat het in de vrije tijd van mensen is dat we een grote impact kunnen hebben om mensen bewust te maken van en betrokken te raken bij natuurbehoud.


Another poignant quote, from Mary Perry, comes to mind: “The greatest threat to wildlife is assuming that someone else will save it”. It is painfully clear to me that it is up to us individuals to make a change.


Ett annat gripande citat, från Mary Perry, kommer på tanke: “The greatest threat to wildlife is assuming that someone else will save it”. Det är smärtsamt för mig att det är upp till oss som individer att göra en förändring.

Een ander aangrijpend citaat, van Mary Perry, komt in me op: “The greatest threat to wildlife is assuming that someone else will save it”. Het is mij pijnlijk duidelijk dat het aan ons individuen is om iets te veranderen.


But where to start? I decided to write my masters thesis about what was, at the time, the new European conservation approach of ‘rewilding’ in Swedish Lapland and tourism entrepreneurs in that area. This pivotal chapter in my life took me from focusing mainly on African Safari and Conservation Tourism to a second masters in Entrepreneurship and Innovation in Sweden. Realising what regenerative principles can offer to how people and nature can thrive together in partnerships, I embarked on this twelve-month journey focussing on the potential interconnectedness of the tourism industry, nature conservation, mentoring, mental health & wellbeing and regenerative agriculture. It was Professor Carl Jones who inspired me to act. After having spent his life saving species from extinction, Carl emphasized that “it is individuals who can and do make a difference in conservation”.


Men var ska man börja? Jag bestämde mig för att skriva min magisteruppsats om vad som vid den tiden var den nya europeiska bevarandestrategin ”rewilding” i svenska Lappland, samt om turistentreprenörer i området. Detta centrala kapitel i mitt liv tog mig från att fokusera främst på afrikansk safari och bevarandeturism till att ta en andra master i entreprenörskap och innovation i Sverige. Jag insåg vad regenerativa principer kan erbjuda för hur människor och natur kan trivas tillsammans i partnerskap. Jag började på denna tolvmånadersresa med fokus på den potentiella sammankopplingen av turistindustrin, naturvård, mentorskap, mental hälsa och välbefinnande, samt regenerativt jordbruk. Det var professor Carl Jones som inspirerade mig att agera. Efter att ha ägnat sitt liv åt att rädda arter från utrotning betonade Carl att ”det är individer som kan och göra skillnad i bevarande”.


Maar waar moet je beginnen? Ik besloot mijn masterscriptie te schrijven over de destijds nieuwe Europese benadering van natuurbehoud genaamd ‘rewilding’ in Zweeds Lapland en de toeristische ondernemers in dat gebied. Dit cruciale hoofdstuk in mijn leven bracht me van mijn focus voornamelijk op Afrikaans safari- en natuurbehoudstoerisme naar een tweede master in ondernemerschap en innovatie in Zweden. Toen ik me realiseerde wat regeneratieve principes kunnen bieden aan hoe mens en natuur samen kunnen gedijen in partnerschappen, begon ik aan deze twaalf maanden durende reis die zich concentreerde op de mogelijke onderlinge verbondenheid van de toeristische sector, natuurbehoud, mentorschap, geestelijke gezondheid en welzijn en regeneratieve landbouw. Het was professor Carl Jones die me tot actie inspireerde. Nadat hij zijn leven had doorgebracht met het redden van soorten voor uitsterving, benadrukte Carl dat "het individuen zijn die een verschil kunnen maken en zullen maken bij het behoud".


At the moment I’m based in Sweden looking at setting up a conservation tourism enterprise to offer immersive experiences which inspire people to understand the importance of biodiversity, conservation, regeneration and caring for our planet. Alongside this enterprise I’m looking at setting up a Conservation Education Hub, where we connect people from different sectors, disciplines and cultures.


Just nu är jag baserad i Sverige och utforskar möjligheterna att starta ett företag för bevarandeturism för att erbjuda uppslukande upplevelser som inspirerar människor att förstå vikten av biologisk mångfald, bevarande, förnyelse och vård av vår planet. Vid sidan av detta företag tittar jag på att inrätta ett Conservation Education Hub, där vi kopplar samman människor från olika sektorer, discipliner och kulturer.


Op dit moment ben ik gevestigd in Zweden en ben ik aan het zoeken naar het opzetten van een natuurbeschermende toeristische onderneming om ervaringen te bieden die mensen inspireren om het belang van biodiversiteit, instandhouding van soorten, regeneratie en zorg voor onze planeet te begrijpen. Naast deze onderneming ben ik een Conservation Education Hub aan het opzetten, waar we mensen uit verschillende sectoren, disciplines en culturen met elkaar verbinden.


Our mission: Empowering the Next Generation Conservationists.


Vårt uppdrag: Att stärka nästa generation naturvårdare.


Onze missie: de volgende generatie natuurbeschermers versterken.


As Professor Carl Jones said, we need more individuals to make a difference, and through inspiring others to act, we have a bigger chance to conserve our biodiversity than if we act just by ourselves.


Som professor Carl Jones sa behöver vi fler individer för att göra skillnad, och genom att inspirera andra att agera har vi större chans att bevara vår biologiska mångfald än om vi agerar ensamma.


Zoals professor Carl Jones zei, we hebben meer individuen nodig om een ​​verschil te maken, en door anderen te inspireren om te handelen, hebben we een grotere kans om onze biodiversiteit te behouden dan wanneer we alleen handelen.You can follow Charles' work as it evolves:

https://www.linkedin.com/in/charlesvandekerkhof/ https://www.instagram.com/charlieinsweden/


Photos supplied by writer

158 views0 comments