Search

Like a lotus, the future of Vietnamese wellness tourism

By Rosie Hoa Duong

In 2017, I was working in tourism in Hoi An, central Vietnam, when I first saw the happy faces and appreciation of farmers who were benefiting from the economic impacts of tourism. I also saw international visitors become fascinated by the way farmers managed their rice paddy fields, with nothing going to waste. Everything is reused in small villages and people are more grateful for what they have. This relationship between Vietnamese farmers and travellers has a way of transforming the livelihood of whole communities by connecting local ecosystems, culture and traditions. That’s why I decided to study tourism in Australia and see how I could learn to contribute to those positive changes in small, poor villages in Vietnam. In particular, I was passionate to learn more about eco- and wellness tourism.


Năm 2017, tôi đang làm việc trong ngành du lịch tại Hội An, miền Trung Việt Nam, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những gương mặt vui mừng và cảm kích của những người nông dân được hưởng lợi từ tác động kinh tế của du lịch. Tôi cũng thấy các du khách quốc tế bị cuốn hút bởi cách người nông dân quản lý ruộng lúa của họ, không có gì để lãng phí. Mọi thứ đều được tái sử dụng trong ngôi làng nhỏ và mọi người càng biết ơn những gì họ có. Mối quan hệ giữa nông dân Việt Nam và du khách thúc đẩy chuyển đổi sinh kế của cả cộng đồng bằng cách kết nối hệ sinh thái, văn hóa và truyền thống địa phương. Đó là lý do tại sao tôi quyết định học du lịch ở Úc và xem tôi có thể học cách nào để đóng góp vào những thay đổi tích cực đó ở những ngôi làng nhỏ, nghèo ở Việt Nam. Đặc biệt, tôi đam mê tìm hiểu thêm về du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe.

Fast forward to Spring 2020 and my involvement with the Young Tourism Network’s advisory program. It was through my mentor, Matt Sykes, that I was introduced to regenerative tourism which was a new concept to me at the time. That was a “Eureka” moment because I realised it was exactly what I had been looking for. The more I dive into regenerative and wellness tourism concepts the more I realise how interconnected they are. From my perspective, the core values of regeneration and wellness are the balance and connection of human health and happiness with Mother Nature.


Mùa xuân năm 2020 tôi tham gia chương trình cố vấn của Mạng lưới Du lịch Trẻ. Thông qua người cố vấn của tôi, Matt Sykes, tôi đã được giới thiệu về du lịch tái tạo, vốn là một khái niệm mới đối với tôi vào thời điểm đó. Đó là khoảnh khắc "Eureka" bởi vì tôi nhận ra đó chính xác là những gì tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Càng đi sâu vào các khái niệm du lịch tái tạo và chăm sóc sức khỏe, tôi càng nhận ra chúng liên kết với nhau như thế nào. Theo quan điểm của tôi, giá trị cốt lõi của du lịch tái tạo và sức khỏe là sự cân bằng và kết nối giữa sức khỏe và hạnh phúc của con người với Mẹ Thiên nhiên.


During my Masters in Sustainable Tourism at Monash University, regenerative tourism is one of the best practices that I’ve been exposed to. It gives me a holistic approach to apply to the tourism industry in Vietnam - a dynamic, emerging economy where there are plenty of opportunities to develop business and a need for best-practice tools like regenerative development.


Bên cạnh khóa học Thạc sĩ về Du lịch bền vững tại Đại học Monash, du lịch tái tạo là một trong những phương pháp hay nhất mà tôi đã được tiếp xúc. Nó mang lại cho tôi một cách tiếp cận toàn diện để áp dụng vào ngành du lịch ở Việt Nam - một nền kinh tế năng động, mới nổi, nơi có nhiều cơ hội để phát triển kinh doanh và cần các công cụ thực hành tốt nhất như phát triển tái tạo.


I believe that it’s good timing that I’m now graduating and about to return home to fulfil my dream of starting a wellness tourism business. The world is facing a lot of challenges but there are many potential doors waiting to open. Through the inspiration of Regeneration Projects’ work with the Great Victorian Bathing Trail, Matt has encouraged me to consider how wellness tourism trails in Vietnam could connect nature-based, cultural, historical and culinary experiences. This next chapter excites me because that’s what I am passionate about and Vietnam’s wellness tourism industry has so much potential to establish itself as a leading wellness destination in Southeast Asia.


Tôi tin rằng đây là thời điểm tốt, tôi đã tốt nghiệp và sẽ trở về nước để thực hiện ước mơ khởi nghiệp du lịch chăm sóc sức khỏe. Thế giới đang đối mặt với rất nhiều thách thức nhưng cũng có rất nhiều cánh cửa tiềm năng đang chờ đợi để mở ra. Thông qua nguồn cảm hứng từ Dự án Tái sinh với Đường mòn Great Victoria, Matt đã khuyến khích tôi xem xét cách những con đường du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam có thể kết nối các trải nghiệm dựa trên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Chương tiếp theo này làm tôi phấn khích vì đó là điều tôi đam mê và ngành du lịch chăm sóc sức khỏe của Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để khẳng định là điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu ở Đông Nam Á.


Like beautiful lotus growing out of mud, all of the challenges of this year can nurture wellness tourism to move forward quickly and become one of the leading trends in post-2020 travel. Through my own business, I am eager to grow more seeds of Vietnamese wellness tourism using regenerative principles that I have gathered here in Melbourne, Australia. My chapter as a university student is ending, while my life as an entrepreneur is about to begin.


Giống như bông sen xinh đẹp mọc lên từ bùn đất, tất cả những thách thức của năm nay có thể nuôi dưỡng du lịch chăm sóc sức khỏe để tiến lên nhanh chóng và trở thành một trong những xu hướng hàng đầu trong du lịch sau năm 2020. Thông qua dự định kinh doanh của mình, tôi mong muốn trồng thêm nhiều hạt giống về du lịch chăm sóc sức khỏe của Việt Nam bằng cách sử dụng các nguyên tắc tái tạo mà tôi đã lĩnh hội được tại Melbourne, Australia. Hành trình của một sinh viên đại học của tôi đang kết thúc, trong khi chương mới của một người khởi nghiệp sắp bắt đầu.28 views0 comments